پورتال اداره روابط عمومی اداره کل استان مرکزی
اخبار مهم:
اطلاعیه افزایش پاره سهم مکسوره اعضای صندوق وام ضروری اداره کل
  1. حداقل مبلغ 500 هزار ریال برای اعضایی که پاره سهم مکسوره آنها کمتر از رقم مذکور می باشد برقرار خواهد شد.
  2. پاره سهم سایر اعضاء به رقم 800 هزار ریال افزایش می یابد.
  3. افرادی که متقاضی افزایش پاره سهم از رقم 800 هزار ریال به بالا تا 2 میلیون ریال می باشند تقاضای مثبوت خود را حداکثر تا تاریخ 11/3/96 جهت طرح و تصمیم گیری در جلسه آتی هیئت مدیره به اداره تعاون و رفاه ارائه نمایند.

اداره تعاون و رفاه

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه